bijenhotel, bee hotel

 

Dieren, insecten in de tuin:
dieren/links      spinnen      vlinders      libellen      vliegen      zweefvliegen/1      zweefvliegen/2      wespen/bijen      kevers      wantsen      insecten overig
home      links      links2

 

Animals, insects in the garden: 
animals/links      spiders      butterflies      dragonflies      flies      hoverflies/1      hoverflies/2      wasps/bees      beetles      bugs      insects other 
home     links

 

                                                                                      Bijenhotel, bee hotel

Ik had me al enige jaren voorgenomen om een bijenhotel te maken. Ik had de stam met een deel van de onderste takken van een dode appelboom (een goudreinet) laten staan. De bast was eraf gegaan en je zag er allerlei beestjes op en in. Toen de stam zo verrot was, dat hij omviel, ben ik in januari 2012 aan het bijenhotel begonnen. 
De dikke takken van de appelboom had ik in stukken gezaagd (De stam was te dik). Daarin boorde ik gaatjes van verschillende diameters. De stukken hout kwamen in een huisje dat ik gemaakt had van een plaat multiplex. De plaat het was de dakrand van de bijkeuken, die ik had vervangen, omdat de zijkanten verrot waren. Het middelste deel was echter nog prima. Het huisje staat op palen, die ik lang geleden had gebruikt voor een klimrek voor onze kinderen. Tussen de palen had ik een groter deel van de tak van de appelboom vastgemaakt. Daar zaten al gaatjes in, maar ik heb er extra gaten bijgemaakt. Tussen de houten blokken liggen bamboe stokjes gemaakt van bamboe uit de tuin.
Kosten, die ik heb gemaakt:. Een paar nieuwe boortjes om de stompe of afgebroken boortjes te vervangen.

I had planned for several years to make a bee hotel. I had left the trunk with the lower branches of a dead apple tree (a Goudreinet). The bark was gone, and you saw all kinds of insects. When the trunk was so rotten that it fell over, I started working at the bee hotel in January 2012. 
The thick branches of the apple tree I had sawn into pieces (The trunk was too thick). In it I drilled holes of different diameters. The wood pieces were in a house that I had made ​​from a sheet of plywood. The record was the eaves of the scullery, which I had replaced because the sides were rotten. However, the middle part was fine. The house stands on poles, which I had used for a climbing frame for our children long ago. Between the posts I had attached a larger part of the branch of the apple tree. It was already pierced, but I have drilled extra holes. Between the wooden pieces are bamboo sticks made ​​of bamboo from the garden. 
Costs, which I have made: A pair of new drill bits to be replaced. The blunt or broken drill bits.

 

...


28-1-2012 en  30-1-2012.

 

...


14-4-2012 en
1-7-2012.

De eerste metselbijtjes hadden het bijenhotel gevonden. The first mason bees had found the bee hotel.

Netjes dichtgemetseld.  Nicely closed.

 

...


3-7-2012 en 13-7-2012.

Helaas had een specht dat ook in de gaten. Op een ochtend lagen veel bamboestokjes op de grond en alle dichtgemetselde gaten waren open gehakt. De grote bonte specht is vrij schuw, maar ik zie hem toch regelmatig rondvliegen of ik hoor hem ergens hakken. Ik heb het gerepareerd, maar later was het weer mis. Daarna heb ik enkele cd's voor het hotel aan een draadje gehangen om hem af te schrikken.

Unfortunately a woodpecker had seen the bee hotel. One morning many bamboo sticks were on the ground and all the closed holes were cut open. The great spotted woodpecker is quite shy, but I still see it regularly or I hear it drumming. I've repaired the bee hotel, but later it was damaged again. Then I have hanged some CDs before the hotel to scare it off.

 

...


9-5-2013.

In 2013 heb ik heel lui een tweede bijenhotel gekocht. En weer kwam er een specht op bezoek. Een paar takjes met gaten waren stukgehakt. Ik heb er daarna gaas voor gemaakt. Het is niet zo mooi, maar de bijen vliegen er wel doorheen.

In 2013, I (very lazy) bought a second bee hotel. And again there was a woodpecker visiting. A few pieces branch with holes were broken. I have then fixed chicken wire in front of the bee hotel. It isn't beautiful, but the bees are flying through it.

   

...


1-8-2013 en 11-4-2014.

Toen de kastanjeboom weggehaald werd, heb ik het bijenhotel verplaatst, zodat hij niet vernield kon worden door vallende takken. Hij staat nu bij een appelboom, naast een kasje en enkele bessenstruiken. Ook hier heb ik gaas voor aangebracht. De bamboe heb ik vast gezet met een beetje purschuim aan de achterkant. 

When the horse-hestnut was removed, I moved the bee hotel to another part of the garden, so it couldm't be damaged by falling branches. Now it is standing close to an apple tree next to a greenhouse and some berry bushes. Again, I have used chicken wire to protect the bee hotel. The bamboo sticks I fastened with a little polyurethane foam at the back. 

 

 

Schadelijk!!! - Harmful !!!

Behalve de specht zijn er ook insecten, die schadelijk voor de bijen kunnen zijn. Ik heb enkele soorten, die ik vaak zie, van de verschillende pagina's gekopieerd en hier geplaatst.  

Besides the woodpecker, there are also insects, which can be harmful for the bees. I have a few species, which I often see, copied of the different pages and posted here.

Muurrouwzwever (Anthrax anthrax). Genus Anthrax. Familie Wolzwevers (Bombyliidae).

Muurrouwzwever (Anthrax anthrax). Genus Anthrax. Familie Wolzwevers (Bombyliidae). 
De larven leven in nesten van metselbijtjes. Bij de ingang van de nesten legt het vrouwtje de eitjes. De larven eten van de voorraad pollen en nectar. Ook de bijeneieren en bijenlarve worden opgegeten.

Anthrax anthrax. Genus Anthrax. Familiy Bee flies (Bombyliidae). 
The larvae live in nests of mason bees. At the entrance of the nest the female lays the eggs. The larvae eat the pollen and nectar supply. The eggs and larvae of the bees are also eaten by the larvae of the Anthrax anthrax.

 

Goudwespachtigen (Chrysididae).
Goudwespen leggen hun eitjes in nesten van andere wespen, bijen. Het zijn dus koekoekwespen. De larven van de goudwesp eten de larven van de gastheer op.

Ruby-tailed wasps, jewel wasps, cuckoo wasps Chrysididae.
Ruby-tailed wasps lay their eggs in the nests of other wasps, bees. (cuckoo wasps) The larvae of the ruby-tailed wasps eat the bee or wasp larvae of their host. 

Goudwesp Familie goudwespachtigen (Chrysididae)  Hoogstwaarschijnlijk Gewone Goudwesp (Chrysis ignita)... Trichrysis cyanea. Familie goudwespachtigen (Chrysididae). 

Goudwesp. Familie goudwespachtigen (Chrysididae). Trichrysis cyanea en hoogstwaarschijnlijk een Gewone Goudwesp (Chrysis ignita) en .

Ruby-tailed wasp, jewel wasp, cuckoo wasp. Family Chrysididae.  A Trichrysis cyanea and probably an Chrysis ignita.

 

Hoogswaarschijnlijk Gasteruption assectator.

Hongerwespen, Gasteruptiidae.
De eitjes worden in nesten van solitair levende bijen en wespen gelegd.  O.a. bij maskerbijen, tronkenbij en pottenbakkerswespen. De achterschenen zijn opvallend verdikt en er zijn 3 rode bandjes op het achterlijf.
Hoogstwaarschijnlijk Gasteruption assectator. Familie Hongerwespen, Gasteruptiidae.

Gasteruptiidae.
The eggs are laid in nests of solitary bees. Antenna segments 13 (males) ​​or 14 (females) The hind tibiae are swollen and there are 3 red bands on the abdomen.
Probably  Gasteruption assectator. Family Gasteruptiidae


Mijten: Parasieten van metselbijen. Mites: Parasites of masonry bees.

Mijten, Chaetodactylus osmiae. Familie Chaetodactylidae. Hairy-fingered hairy-footed mite, Chaetodactylus osmiae. Family Chaetodactylidae.... Mijten, Chaetodactylus osmiae. Familie Chaetodactylidae. Hairy-fingered hairy-footed mite, Chaetodactylus osmiae. Family Chaetodactylidae

Mijten, Chaetodactylus osmiae. Familie Chaetodactylidae.

Op dit mannetje Rosse metselbij (Osmia rufa = Osmia bicornis). zitten heel veel mijten (Chaetodactylus osmiae). Geen Nederlandse naam. Door het grote aantal heeft hij er last van. Ze doen de bij niets, ze liften mee en komen zo in de nesten. De nesten van metselbijen kunnen worden aangetast door de mijt. Een mijt kan zich voeden met eitjes, larven of met de stuifmeelvoorraad. Ze leggen daar ook hun eitjes. De larven die uitkomen, voeden zich ook met het opgeslagen stuifmeel. Als het voedsel opraakt klampen ze zich aan een bij vast om een nieuw nest te vinden. Foto's 9-4-2014.

Hairy-fingered hairy-footed mite, Chaetodactylus osmiae. Family Chaetodactylidae.

On this male Red mason bee (Osmia rufa = Osmia bicornis). are a lot of mites (Chaetodactylus osmiae). It suffers by the large number of them. They don't bite the bee, they lift with it to the nests of the bees. In this way the nests of mason bees may be affected by the mites. A mite feeding on eggs, larvae or pollen stock. They also lay their eggs. The larvae that hatch, also feed on the stored pollen. If the food runs out they cling to a mason bee in order to find a new nest. Photos 9-4-2014.

 


Waar moet je op letten als je een bijenhotel maakt:

- Plaats het hotel in de zon.
- Zorg, dat er bloeiende planten in de buurt zijn. 
- Vernieuw regelmatig of maak het zo groot dat het geheel een zelfreinigend vermogen heeft.
- Gaten met doorsnede van 2- 10 mm. In de grotere gaten, kan ook overnacht worden. 
- Boor de gaten zo diep mogelijk.
- Het voordeel van bamboe is, dat er een tussenschotje is, dat de achterkant afsluit. Bij ander materiaal moet je dat zelf afsluiten. 
- Het nadeel van mijn bijenhotel was, dat de bamboestokjes te makkelijk konden worden losgetrokken. Je kunt ze ook bundelen.
- Een klein afdakje, waardoor het droog blijft.
- Heb ik nog niet, maar een kleiwand trekt Sachembijen aan.

 


Where you have to look for when you make a bee hotel:

- Place the hotel in the sun.
- Ensure that there are flowering plants nearby.
- Renew regularly or make it so great that the hotel has a self-cleaning ability.
- Holes with a diameter of 2 to 10 mm. In the larger holes, can be overnight. 
- Drill holes as deep as possible.
- The advantage of bamboo is that there is a divider, which closes off the back side. For other material that you should close itself.
- The downside of my bee hotel was that the bamboo sticks could be pulled off too easy. You can also bundle.
- A small shed, so it stays dry.
- I have not, but a clay wall to attracts bees of the genus Anthophora.

 

Inwoners:    Inhabitants: 

Bijen: Een paar voorbeelden van bijen in mijn tuin, die het bijenhotel gebruiken.

Bees: Some examples of bees in my garden, using the bee hotel.

 

Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis). Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). vrouw Familie Megachilidae. Foto's van een bladsnijdende behangersbij! Photos of a leafcutting leafcutterbee!    

 

Gewone maskerbij (Hylaeus communis). man Onderfamilie: Hylaeinae. Familie Colletidae.

Gewone maskerbij (Hylaeus communis). Onderfamilie: Hylaeinae. Familie Colletidae. man
Hylaeus communis. Subfamily: Hylaeinae. Family Colletidae. male

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella). man Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). Familie Megachilidae.

Grote bladsnijder (Megachile willughbiella). Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). Familie Megachilidae.
Willoughby's Leafcutter Bee (Megachile willughbiella). Subfamily leafcutter bees (Megachilinae). male Family Megachilidae. 

Rosse metselbij (Osmia rufa). vrouw  Geslacht Metselbijen (Osima). Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). Familie Megachilidae.

Rosse metselbij (Osmia rufa = Osmia bicornis). Geslacht Metselbijen. (Osima). Onderfamilie behangersbijen (Megachilinae). Familie Megachilidae.
Red mason bee (Osmia rufa = Osmia bicornis). Genus Osima. Subfamily leafcutter bees (Megachilinae). Family Megachilidae. 


Wespen.  

Eigenlijk zou bijenhotel bijenwespenhotel moeten heten. Want er zijn ook veel solitaire wespen, die er hun nest in hebben. Hier weer een paar voorbeelden. Er zijn ook veel wespensoorten, die net als veel bijensoorten hun nest in de grond maken. 

Wasps. 

Actually bee hotel  should be called bee wasp hotel. For there are also many solitary wasps, having a nest in it. Here again a few examples. 
There are also many species of wasps, which like many bee species make their nests in the ground.

 
Graafwesp. Geslacht: blokhoofdwespen (Ectemnius). Familie: Graafwespen (Crabronidae).  
Graafwesp. Geslacht: blokhoofdwespen (Ectemnius). Familie: Graafwespen (Crabronidae). 
Ectemnius spec. Genus Ectemnius. Family: Crabronidae.
Bladluizendoder (Pemphredon spec). Familie: Graafwespen (Crabronidae).

Bladluizendoder (Pemphredon spec). Familie: Graafwespen (Crabronidae).
Aphid Wasp (Pemphredon spec). Family: Crabronidae.

Pottenbakkerswesp (Trypoxylon figulus) Familie: Graafwespen (Crabronidae)

Pottenbakkerswesp (Trypoxylon figulus). Familie: Graafwespen (Crabronidae).
Trypoxylon figulus.
Family: Crabronidae.

 

Meer informatie over deze bijen en wespen op deze site staat op wespen/bijen. More information about wasps and bees in this website you can find on bees/wasps

 

De Nederlandse bijen Zeer veel informatie over bijen in Nederland van  Arie Koster.

 

Tuinwild.nl/bij.htm  Veel informatie over bijenhotels en hun bewoners.            

            

Bij waarneming.nl. kun je, als je lid bent, aan elkaar informatie over dieren vragen en waarnemingen doorgeven.

 

up                          home     


W3Counter Web Stats

 

 

-0-0-0-